Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Urlop

Każdy z pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego ma prawo do skorzystania z różnych form urlopu:

 

URLOP WYPOCZYNKOWY

Jako nauczyciel akademicki masz prawo do 36 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku.

Jeśli Twoje stanowisko pracy nie jest stanowiskiem nauczyciela akademickiego (np. pracownicy naukowo-techniczni), to - w zależności od Twojego stażu pracy - należy ci się 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku. W ramach tego limitu masz również prawo do skorzystania z 4 dni urlopu na żądnie.

***

URLOP NAUKOWY (tzw. raz na 7 lat)

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu, posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań.

***

URLOP NAUKOWY NA PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Jeśli przygotowujesz rozprawę doktorską, możesz otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.

***

URLOP BEZPŁATNY

Na pisemny wniosek pracodawca może udzielić Ci urlopu bezpłatnego, który nie wlicza się do okresu pracy.

***

URLOP BEZPŁATNY DLA CELÓW NAUKOWYCH

Jako nauczyciel akademicki, za zgodą bezpośredniego przełożonego możesz wnioskować o udzielenie urlopu bezpłatnego dla celów naukowych.

***

URLOP SZKOLENIOWY

Jeśli wyjeżdżasz za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, możesz otrzymać urlop szkoleniowy naukowy płatny, na okres nie dłuższy niż 30 dni. Pracownik wyjeżdżający na okres dłuższy niż 30 dni otrzymuje: urlop szkoleniowy płatny na okres 30 dni i urlop szkoleniowy bezpłatny na pozostały okres wyjazdu. Pracownik wyjeżdżający za granicę wielokrotnie w ciągu roku może otrzymać płatny urlop szkoleniowy naukowy łącznie na okres do 60 dni.

***

URLOP DLA PORATOWANIA ZDROWIA

Nauczyciel akademicki zatrudniony na pełny etat, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w uczelni, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, przy czym maksymalny okres trwania urlopu udzielonego jednorazowo nie może przekraczać 6 miesięcy. W ciągu całego zatrudnienia urlop dla poratowanie zdrowia nie może przekroczyć 2 lat.

***

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

Każdy pracownik ma prawo otrzymać:

- 2 dni urlopu - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

- 1 dzień urlopu - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

***

URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

Wszystkim pracownikom przysługują następujące urlopy związane z rodzicielstwem:

- urlop macierzyński,

- urlop rodzicielski,

- urlop ojcowski,

- urlop wychowawczy,

- 2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym,

- przerwa na karmienie dziecka.

Urlopy te są przyznawane na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.

***

Więcej na temat urlopów dowiesz się na stronie oraz w Dziale Spraw Osobowych (ul. Straszewskiego 27).