Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypadek w pracy

Co?

Wypadek przy pracy jest to nagłe zdarzenie powodujące uraz i wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z pracy, jeżeli droga ta była najkrótsza lub z przyczyn komunikacyjnych najdogodniejsza i nie została przerwana, chyba że przerwa była życiowo uzasadniona.

Pracownik, który uległ wypadkowi zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem wypadku w pracy albo w drodze do pracy lub zauważyłeś realne zagrożenie życia lub zdrowia w Twoim miejscu pracy, musisz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego, którego obowiązkiem jest podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie oraz zapewnienie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Po zabezpieczeniu miejsca wypadku, udzieleniu pomocy, wezwaniu pomocy medycznej, przełożony pracownika dokonuje zgłoszenia wypadku do Inspektoratu BHP UJ.

Gdzie?

Wszelkimi czynnościami zmierzającymi do ustalenia przyczyny wypadku oraz pomocą w podjęciu dalszych kroków po zaistnieniu zdarzenia zajmuje się Inspektorat BHP UJ.

Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.